Stand van zaken rondom de overgangsregeling wetsvoorstel BIG II.

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken rondom de overgangsregeling voor de zittende groep verpleegkundigen in het licht van het wetsvoorstel BIG II. Eerder heb ik u al laten weten dat ik met dit wetsvoorstel beoog een duidelijker onderscheid te maken tussen de mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, door het beroep van regieverpleegkundige te introduceren en het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige te actualiseren. Om het voorgaande te bewerkstelligen is het van belang om helderheid te krijgen over de overgangsregeling voor de zittende groep verpleegkundigen.

Onlangs heb ik het definitieve rapport van de commissie ontvangen. Ik heb de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (Brancheorganisaties zorg – Boz) en de vertegenwoordigers van werknemersorganisaties (FNV, CNV en NU’91), beloofd eerst in gesprek te gaan over het rapport van de commissie.

Daarvoor benut ik de komende weken. Zo snel mogelijk na afronding van die gesprekken stuur ik u het rapport van de commissie toe tezamen met mijn beleidsstandpunt inzake de overgangsregeling. Mijn streven is om uw Kamer voor het zomerreces nader te informeren. Onlangs heb ik het definitieve rapport van de commissie ontvangen.

Ik wil dan ook niet het momentum verliezen en heb daarom besloten het wetsvoorstel BIG II, zonder de onderdelen over het verpleegkundige beroep, voor het zomerreces bij uw Kamer in te dienen. Het reguleren van de regieverpleegkundige en het actualiseren van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige zal zo spoedig mogelijk in een apart wetsvoorstel aan uw Kamer worden gezonden. Bij dat wetsvoorstel zal ook de eventuele toekomstbestendige regulering van behandelingen van de huid met laser- en IPL-apparatuur worden betrokken.

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg

en Sport,

 

 

Rijksoverheid


  Bruno Bruins

 


Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

In de hulpmiddelenzorg gaat al veel goed. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Van 2018 tot 2020 stelt ZonMw subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in het verzekerde pakket. Bijvoorbeeld bij stoma, incontinentie en diabetes.

Lees hier over goed gebruik hulpmiddelenzorg. 

zonmw-logo


Lid worden?

Het lidmaatschap van V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden bedraag € 20,50.

Lid worden

GEZOCHT

Onze Symposium commissie en onze Website commissie zijn op zoek naar enthousiaste verpleegkundigen.
voor informatie stuur een mail naar: secretariscvenv@venvn.nl

Meldpunt voor zorgprofessionals


Wanneer er problemen of klachten zijn met gecontracteerde leveranciers van CZ& met betrekking tot het verstrekken van medische hulpmiddelen, dan kan u dat melden bij Ilse Akkerman, Adviserend Paramedicus, Innovatie & Advies CZ.

E-mail adres: ilse.akkerman@cz.nl